Založ si blog

GENDER expert Pietruchová trepe dve na 3

Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti opustila v stredu svoj úrad na Ministerstve práce..(MPSVaR) so slovami…
Oľga Pietruchová: „O zmene k lepšiemu po voľbách sa v agende práv žien, rodovej rovnosti a ľudských práv naozaj povedať nedá. MPSVaR pod vedením „posledného križiaka“ mení spätne naše odborné stanoviská a núti akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka…“
Ministra Milana Krajniaka sa na to pýtali novinári, ten ju poopravil: „Ja budem vychádzať z platných zákonov a Ústavy SR a nie z ideologických predstáv kohokoľvek. Čiže je som akceptoval moje pripomienky, žiadne iné. Keď som sa dozvedel, aký materiál bol vypracovaný v medzirezortnom pripomienkovom konaní poza môj chrbát, dal som pokyn na zmenu.“

21.máj.2020 deň po odchode z úradu sa bola vyžalovať u Zuzany Kovačič Hanzelovej vo videorozhovore

Oľga Pietruchová: „Na ministerstvo som nastupovala za Radičovej vlády za ministra Mihála… potom to už bol stále ten istý minister Richter.“

ZKH: Popísali by ste sa ako nadstranícka?

Oľga Pietruchová: „ÁNO…“

Oľga Pietruchová: „Čerešničkou na torte je, že KBS už roky konzekventne vrámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienkuje kdekoľvek sa objaví slovo RODOVÁ ROVNOSŤ… chce to zmeniť na preklad že ROVNOSŤ POHLAVÍ, alebo v lepšom prípade na ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN. Toto sme my vždy doteraz odmietali s tým, že ten preklad GENDER EQUALITY je RODOVÁ ROVNOSŤ na Slovensku, že to je terminológia, ktorá sa tu používa 20 rokov, máme ju v legislatíve, stratégiách…“

 • Poznámky na okraj:
 • Ak p.Pietruchová hovorí o používaní pojmu RODOVÁ ROVNOSŤ v slovenskej legislatíve v priebehu dvoch desaťročí, tak sa pozrime, kde a kedy sa vyskytol. Mohla mať na mysli medzinárodný dokument, ktorý bol prijatý 6.okt.1999, tzv. Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Ten totiž nadobudol v SR účinnosť 17.feb.2001 a vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 343/2001. V súlade s čl.7 ods.5 Ústavy SR má opčný protokol prednosť pred slovenskými zákonmi. V protokole sa však ani jeden jediný krát nespomína pojem RODOVÁ ROVNOSŤ, zato však opakovane odkazuje na diskrimináciu na základe pohlavia:
  „…poznamenávajúc, že Všeobecná deklarácia ľudských práv vyhlasuje, že všetky ľudské bytosti prichádzajú na svet slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach a že každý má nárok na všetky práva a slobody tu stanovené, bez rozlišovania akéhokoľvek druhu, vrátane rozlišovania na základe pohlavia,
  …pripomínajúc, že medzinárodné dohovory o ľudských právach a ďalšie medzinárodné inštrumenty týkajúce sa ľudských práv zakazujú diskrimináciu na základe pohlavia,
  …taktiež pripomínajúc Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, v ktorom štáty, ktoré sú jeho zmluvnými stranami, odsudzujú diskrimináciu žien vo všetkých jej formách a zaväzujú sa realizovať všetkými primeranými prostriedkami a bezodkladne politiku odstraňovania diskriminácie žien,
  …potvrdzujúc svoje rozhodnutie zabezpečiť ženám úplné a rovnocenné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd a prijatie efektívnych krokov na zamedzenie porušovaniu týchto práv a slobôd…“
 • V r.2002 odchádza p.Pietruchová do Bruselu…
 • V r.2004 vláda schválila Národnú stratégiu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
  V nej sa pojem RODOVÁ ROVNOSŤ ešte stále nikde nevyskytuje, nájdeme v nej leda tak odstavec s názvom:
  Zásada rodovo citlivého prístupu
  …ktorý hovorí o prevencii násilia zas len „na ženách a dievčatách“, inde zas o „mužoch a ženách“, odvoláva sa na 40-ročný medzinár.Dohovor:
  „Prevencia a eliminácia časti násilia, ktoré je rodovo podmienené sa chápe v zmysle Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (dokument OSN z r.1979, v ČSSR publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 62/1987 Zb.)…“
 • V r.2008 sa p.Pietruchová vracia do Bratislavy z Bruselu, kde pôsobila ako členka výboru Európskej ženskej lobby (skúsenosti má aj ako externá konzultantka Rozvojového fondu OSN).
 • V r.2009 sa v tzv. Národnej stratégii rodovej rovnosti objavuje už aj definícia pojmu RODOVÁ ROVNOSŤ:
  „Je zadefinovaná ako spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností… Vzájomne zameniteľným pojmom je ROVNOSŤ ŽIEN A MUŽOV (Equality between Women and Men) zadefinovaná ako spoločensko-politický kontext, ktorý má priniesť reálne dosahy konkrétnej politike ekonomického, rodinného a osobného života, verejného a politického života a vo výskume, vzdelávaní, školstve a v oblasti zdravotníctva…“
 • Ak p.Pietruchová blúznila o 20-ročnom používaní terminológie RODOVÁ ROVNOSŤ v slov.legislatíve, treba jej uznať, že sa pomýlila iba o 10 rokov. V r.2010 toriž terminológiu RODOVÁ ROVNOSŤ prepašovali 1.krát dolegislatívy a ako inak, do zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR:
  Zákon č.544/2010 Z.z. §9a
  (1) Dotáciu na podporu RODOVEJ ROVNOSTI možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie RODOVEJ ROVNOSTI a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu, a to na vzdelávacie aktivity, poradenskú činnosť, osvetovú činnosť, edičnú činnosť, analytickú činnosť.
  (2) Dotáciu na podporu RODOVEJ ROVNOSTI možno poskytnúť na
  a) mzdu alebo plat odborného zamestnanca…
  f) služby spojené s realizáciou aktivít…
  g) nájomné za prenájom priestorov…
  h) materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít…
  (3) Dotáciu na podporu RODOVEJ ROVNOSTI možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie… ak má v predmete činnosti podporu RODOVEJ ROVNOSTI.
  (6) Ministerstvo poskytne dotácie na podporu RODOVEJ ROVNOSTI v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200.000 eur.
 • V r.2011 minister Mihál na pozíciu riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí prijal na Slovensku najvplyvnejšiu feministku a LGBTI aktivistku p.Pietruchovú, aby spolurozhodovala o každoročnom rozdelovaní dotácie MPSVaR.

ZKH: Niektorí vám vyčítajú, že ministerstvo malo v posledných rokoch kauzu Čistého dňa, to bolo o zneužívaní mladistvých dievčat v resocializačnom zariadení. Prečo ste sa vtedy neozvali? Na ministerstve sa vtedy pár ľudí ozvalo a viem, že pani Katarínu Hatrákovú vtedy vyhodili, lebo sa ozvala (aktuálne poslankyňa NRSR). Nebola to kauza, pri ktorej sa oplatilo tiež ozvať?

Oľga Pietruchová: „Oööh… To nie je tak, že by som sa neozvala, ja som napr. aj reagovala… Oööh… Hlavne aj na to, že… Oööh… A nielen na túto kauzu aj na tie kauzy s deťmi, ktoré boli predtým, že týmto spôsobom sa nesmú riešiť kauzy týkajúce sa detí, že nato sú iné spôsoby, nie vyťahovať to do médií, nie traumatizovať, ale… Oööh… To nebola kauza, ktorá sa týkala priamo náplne mojej práce, ja ani nerobím v tej akreditačnej komisii, ani čo sa týka soc.služieb, takže… Oööh… netýkalo sa to práce toho môjho odboru.“

ZKH: Niektorí hovoria, či ste neboli ticho preto… Či to teda nebolo výmenou za to, že sa Vás pri tom Ján Richter zastal a zostali ste na ministerstve, tak či ste nemlčali na výmenu vy potom.

Oľga Pietruchová: „Tá kauza bola v čase predsedníctva, keď sme mali ešte iné priority. A robili sme konferenciu na Bôriku a robili sme tieto veci a… Oööh… Neviem si to už celkom presne prepojiť, či to bolo práve vtedy, ale jednoducho… Oööh… Nebola to vec, ktorá by sa týkala náplne práce… Oööh… môjho odboru aaah… opakujem, nesúhlasila som s tým, akým spôsobom sa to vlastne riešilo v médiách, pretože toto naozaj je neprijateľné vyťahovať súkromie 15ročného dievčaťa a prepierať to v médiách.“

 • Faktická pozn. na okraj: K medializácii kauzy Čistý deň sa poškodení rozhodli práve pre nečinnosť ministra Richtera(SMER) a pre neochotu s nimi komunikovať. Nebyť medializácie prešetrené by to dodnes nebolo.

ZKH: Keby sme sa vrátili naspäť ku Konferencii Biskupov Slovenska, prečo ich tak dráždi pojem RODOVÁ ROVNOSŤ? Prečo to chcú volať ROVNOSŤ POHLAVÍ?

Oľga Pietruchová: „Tak to asi nie je otázka presne na mňa… Ak to ja správne chápem, tak to jednoducho ten koncept transrodovosti je niečo čo dráždi, pretože to odporuje tomu biologickému muž a žena. Lenže treba povedať, že aj tí intersexuálne transrodoví ľudia sú nejako biologicky podmienení, že to nie je nejaký slniečkársky koncept.“

 • Pozn. na okraj: Aha… takže p.Pietruchová sa práve priznala, že nemá v úmysle používať terminológiu RODOVÁ ROVNOSŤ v zmysle „spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi“ ako bola zadefinovaná v NÁRODNEJ STRATÉGII z r.2009, ale utiekla niekam k „intersexuálne transrodovým“ ľuďom, presne v zmysle, že keď sa pomýlila aj pravdu povie… Tým dala za pravdu KBS, že ich obavy pri zavádzaní pojmu RODOVÁ ROVNOSŤ do legislatívy sú veľmi opodstatnené…

ZKH: A prečo to ale nemôžeme volať ROVNOSŤ POHLAVÍ?

Oľga Pietruchová: „Lebo jednoducho v civilizovanom svete sa rozlišuje medzi tým biologickým pohlavím, čo je v angl. SEX a nám nejde o to, aby si muži a ženy boli biologicky rovní. Lebo to sa ani nedá a to ani nie je zmyslom a konceptom. Zmyslom je, aby si boli rovní v sociálnom postavení a to je ten ROD, vlastne odráža to sociálne postavenie mužov a žien v spoločnosti a preto keď hovoríme o rodovej rovnosti hovoríme o rovnakom postavení mužov a žien v spoločnosti.“

 • Pozn. na okraj: Keby si obe dámy poriadne prečítali NÁRODNÚ STRATÉGIU z r.2009, citovanú vyššie, zistili by, že nemusia vyplakávať ani nad pojmom ROVNOSŤ POHLAVÍ (ktorý sa akože nepáči O.Pietruchovej) ani nad pojmom RODOVÁ ROVNOSŤ, proti ktorému už dlhodobo protestuje KBS (a dobre vedia prečo)… V samotnej definícii sa totiž odporúča používanie 3.pojmu, ktorý by určite uvítali obe strany:
  Vzájomne zameniteľným pojmom je ROVNOSŤ ŽIEN A MUŽOV (Equality between Women and Men)…“
 • Minister Milan Krajniak: „S prepáčením ak my máme riešiť rovnosť v zamestnávaní alebo v platoch a odmenách mužov a žien, tak to budeme riešiť takto a nebudeme meniť terminológiu na RODOVÚ ROVNOSŤ. Čiže ja budem vychádzať z platných zákonov a Ústavy SR a nie z ideologických predstáv kohokoľvek.“
 • ÚSTAVA SR, článok (12.)
  (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
  (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti…

V závere rozhovoru popretkávaného dôkazmi svojej vlastnej nekompetentnosti p.Pietruchová priznáva, že po tom, čo bola z MPSVaR vypoklonkovaná ministrom Krajniakom, dostala už neoficiálnu ponuku na inom ministerstve. Ostáva len dúfať, že tým nemyslela ani Ministerstvo školstva ani Ministerstvo spravodlivosti, kde by mohla napáchať nenapraviteľné škody.
. . .

Drahí priatelia,
táto pani úradníčka a LGBTI aktivistka pracovala na MPSVaR SR až 9 rokov, z ktorých posledných 7 rokov nadsluhuje. V r.2013 vyrobila taký škandál, pri ktorom by ju každý súdny minister do týždňa vymenil. Zhodou okolností, však jej priamym nadriadeným bol minister Richter. Všetko podstatné som zachytila v mojom predošlom článku:

U Richtera zabarikádovaná LGBTikona. Konečne končí

J.Blanára(SMER) síce šlachtí, že bol jedným z prvých, čo si všimli a verejne kritizovali nenávistné vyjadrenia H.Hajtovej z kancelárie prezidentky. (V sept.2019 mala na soc.sieti príspevok, v ktorom 50-tisíc účastníkov Národného pochodu za život nazvala: „Inkvizítori. Pokrytci. PEDOFILI. ÚCHYLÁCI.“) Avšak ten istý J.Blanár, ani nikto iný zo SMER-SD sa Ani za 7 rokov nedokázal ozvať pri personálnej kauze identickej s kauzou H.Hajtovej. 7rokov mlčania na SMERáckom ministerstve pod vedením Richtera, 7rokov tichého prizerania sa kauze rovnakej, len obludnejších rozmerov. Faux-pas sa v r.2013 dopustil nie len taký nejaký štát.úradník, ale rovno riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 21.sep.2013 napísala úradníčka O.Pietruchová článok, kde sa rozplývala nad úžasnou atmosférou na PRIDE a upresnila, že „žiadni extrémisti neprišli.“ Autorka však vzápätí v diskusii pod článkom na otázku diskutéra, či tam pochodovali aj pedofili, ako tomu bolo predtým v Prahe, odpovedala: „NIE, TÍ BUDÚ V KOŠICIACH,“ čím mala na mysli historicky 1.Národný pochod za život…  [Pokrač.článku]

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

zostreleny dron Sahid 136

Šahídy hučia všade rovnako. Odblokujú pomoc pre Izrael i Ukrajinu?

15.04.2024 16:54, aktualizované: 16:57

Úspech Izraela pri odrazení iránskeho útoku v noci na nedeľu upriamil pozornosť na zraniteľnosť Ukrajiny voči Rusku. Prečo to Iráncom nevyšlo? A aký vplyv to môže mať na agresiu, ktorej čelí Kyjev?

peter náhlik

Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na preskúmanie majetkového priznania poslanca Hlasu Petra Náhlika

15.04.2024 16:35

Dôvodom sú nedostatky v majetkovom priznaní, v ktorom najskôr zamlčal luxusnú vilu v bratislavskej Vrakuni a neskôr ju do priznania doplnil.

čaputová, duda

Čaputová odcestuje na rozlúčku s Poľskom. Získa Rad Bielej orlice za rozvoj dobrých vzťahov

15.04.2024 16:30

Vo Varšave bude rokovať s prezidentom Andrzejom Dudom.

Ministerstvo životného prostredia

Novou šéfkou inšpekcie životného prostredia sa stala Anna Calpašová

15.04.2024 16:20

Doterajšia generálna riaditeľka inšpekcie Katarína Jankovičová sa vracia na rezort životného prostredia.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2830102x
Priemerná čítanosť článkov: 13163x

Autor blogu