Založ si blog

Remišová furt o pravidlách. A zákon kde ostal?

21.feb. reláciu Na Telo (Markíza) začala pani ministerka Veronika Remišová slovami:
„V 1.rade treba povedať, že v EÚ a na Slovensku platia nejaké pravidlá a tie pravidlá sú také, že očkujeme ľudí registrovanými vakcínami a tie vakcíny musia prejsť nejakým registračným procesom… Riadne sme čakali niekoľko mesiacov, kým boli zaregistrované a následne sme ich odporúčali ľuďom a začali s nimi očkovať. A nevidím dôvod prečo pri jednej z vakcín zrazu máme porušiť všetky pravidlá, ktoré tu máme a hovoriť ľuďom, že sa majú očkovať neregistrovanou vakcínou. Ja osobne to považujem za experimenty na ľuďoch a štát je tu na to, aby zaručil bezpečnosť a účinnost všetkých vakcín.“
M.Kovačič: „Treba ale povedať, že tou vakcínou Sputnik je už zaočkovaných niekoľko miliónov ľudí po celom svete. Premiérova argumentácia je aj, že viaceré vyspelé krajiny ju už schválili, tak prečo by sa tie mýlili…“
V.Remišová: „Takto. Viaceré krajiny robia riadny registračný proces. Taký proces robí Brazília, India si robí vlastnú klinickú štúdiu a ja nevidím dôvod, prečo tu na Slovensku,kde si ctíme vysoké štandardy bezpečnosti a účinnosti, my by sme mali robiť ináč. Pravidlá sú tu a pravidlá sa majú dodržiavať a pre všetkých musia platiť rovnako.“

19.feb. na tlačovej konferencii strany ZaĽudí
V.Remišová: „Na včerajšom rokovaní vlády sme namietali to, že občania SR nemôžu byť zaočkovaní neregistrovanou vakcínou. Registrácia má u nás aj v EÚ jasný postup. Očkovanie ako také je založené na dôvere ľudí a akékoľvek skratky sa môžu Slovenskej republike vypomstiť. Jednou z týchto skratiek bolo aj včerajšie, nami vetované, uznesenie vlády, ktorým by sa schválilo použitie vakcíny SputnikV aj bez registrácie Európskou Liekovou AGENTÚROU (EMA), stačilo by len vyjadrenie ŠÚKL (Štátneho Ústavu na Kontrolu Liečiv) alebo tretích krajín. Čo sa týka ŠÚKL ten registrovať vakcínu podľa zákona ani nemôže.“

 • Faktická poznámka: V.Remišová si asi nevšimla, že vakcína SputnikV prešla riadnym registračným procesom v Maďarsku. A teda v krajine, ktorá sa už 17 rokov označuje ako členský štát EÚ a nie „tretia krajina“...

Postup vzájomného uznania registrácie humánneho lieku medzi členskými štátmi EÚ upravuje na Slovensku…
Zákon č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach
§57
(2)
Žiadateľ požiada jeden z členských štátov, v ktorých predkladá rovnakú žiadosť o registráciu lieku (ďalej len „referenčný členský štát“), aby vypracoval hodnotiacu správu o humánnom lieku, ktorý je predmetom žiadosti.
(3) Ak je humánny liek registrovaný v členskom štáte, držiteľ registrácie humánneho lieku pred podaním žiadosti o vzájomné uznanie registrácie lieku v SR informuje referenčný členský štát, že predkladá ŠÚKL žiadosť o vzájomné uznanie registrácie humánneho lieku, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v §48 ods.(1) – (3). [Znenie dole pod obr.]
(4) Držiteľ registrácie humánneho lieku požiada referenčný členský štát o vypracovanie hodnotiacej správy o humánnom lieku alebo o aktualizáciu už vypracovanej hodnotiacej správy o danom lieku a o jej zaslanie na ŠÚKL.
(7) Ak ŠÚKL nemá námietky k návrhu hodnotiacej správy, návrhu súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, návrhu označovania humánneho lieku a návrhu písomnej informácie pre používateľa humánneho lieku, do 90 dní od doručenia požadovaných dokumentov od referenčného členského štátu schváli hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku, označovanie humánneho lieku a písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku a informuje o tom referenčný členský štát.
(10) ŠÚKL, ktorému bola podaná žiadosť podľa ods.(3), prijme rozhodnutie v súlade so schválenou hodnotiacou správou, schváleným súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku, schváleným označovaním humánneho lieku a schválenou písomnou informáciou pre používateľa humánneho lieku do 30 dní od skončenia konania o vzájomnom uznaní registrácie medzi členskými štátmi v referenčnom členskom štáte.
(11) Ak ŠÚKL nemôže v lehote uvedenej v ods.(7) schváliť hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku, označovanie humánneho lieku a písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku z dôvodu možného závažného rizika pre verejné zdravie, pošle vysvetlenie a odôvodnenie svojho stanoviska referenčnému členskému štátu, dotknutým členským štátom a žiadateľovi. Sporné body bezodkladne oznámi koordinačnej skupine pre humánne lieky.
(12) Ak do 60 dní od oznámenia sporných otázok dotknuté členské štáty DOSPEJÚ K DOHODE, štátny ústav referenčného členského štátu zaznamená túto dohodu, skončí konanie o vzájomnom uznaní registrácie medzi členskými štátmi, písomne informuje žiadateľa a ďalej sa postupuje podľa ods.(10).
(13) Ak sa členské štáty nedohodnú do 60 dní od oznámenia sporných otázok, štátny ústav referenčného členského štátu o tom bezodkladne informuje AGENTÚRU, ktorej pošle podrobné stanovisko k sporným otázkam, pri ktorých členské štáty nedosiahli dohodu, a o príčinách sporu. Kópiu stanoviska pošle žiadateľovi.
(14) Žiadateľ po prijatí informácie a stanoviska od ŠÚKL o tom, že sa členské štáty nedohodli na vyriešení sporných otázok uvedených v ods.(11) a že riešenie tejto veci štátny ústav postúpil AGENTÚRE, musí bezodkladne poslať AGENTÚRE kópie údajov a dokladov uvedených v §48 ods.(1) a §49. [Znenie dole pod obr.]
(15) Ak sa členské štáty nedohodnú do 60 dní od oznámenia sporných otázok a ŠÚKL schválil hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku, označovanie humánneho lieku a písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku, ktoré navrhol referenčný členský štát, na požiadanie žiadateľa môže vydať rozhodnutie o registrácii humánneho lieku bez toho, aby čakal na konečné rozhodnutie Komisie.
(16) Keď Komisia vydá konečné rozhodnutie, štátny ústav do 30 dní od úradného oznámenia tohto rozhodnutia vydá rozhodnutie o registrácii humánneho lieku, rozhodnutie o zrušení registrácie humánneho lieku, rozhodnutie o zmene v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku alebo rozhodnutie o zamietnutí registrácie humánneho lieku tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím Komisie; v odôvodnení uvedie, že sa vydáva na základe rozhodnutia Komisie…
(17) Držiteľ rozhodnutia o vzájomnom uznaní registrácie humánneho lieku môže požiadať o zmenu v rozhodnutí o vzájomnom uznaní registrácie humánneho lieku; žiadosť predloží všetkým členským štátom, ktoré vydali rozhodnutie o vzájomnom uznaní registrácie humánneho lieku. Na rozhodovanie o žiadosti o zmenu v rozhodnutí o vzájomnom uznaní registrácie humánneho lieku sa vzťahujú ustanovenia ods.(1) – (16) a ods.(18).
(18) Ak členské štáty a ŠÚKL nedosiahnu dohodu podľa ods.(13) a ak je rozhodujúca rýchlosť konania, môže ŠÚKL pozastaviť distribúciu a terapeutické používanie tohto humánneho lieku na území SR až do vydania rozhodnutia Komisiou podľa ods.(16) k spornej otázke…
§58
(1) Ak boli podané dve alebo viac žiadostí o registráciu humánneho lieku na rovnaký humánny liek a ak členské štáty vydali rozdielne rozhodnutie o registrácii humánneho lieku, rozhodnutie o pozastavení registrácie humánneho lieku alebo rozhodnutie o zrušení registrácie humánneho lieku, môže ŠÚKL, žiadateľ alebo držiteľ registrácie humánneho lieku postúpiť spornú otázku Výboru pre lieky na humánne použitie (ďalej len „výbor“), ktorý je poradným orgánom AGENTÚRY pre otázky súvisiace s registráciou humánnych liekov, na ďalšie konanie.
(3) V osobitných prípadoch týkajúcich sa záujmov Európskej únie ŠÚKL, žiadateľ alebo držiteľ registrácie humánneho lieku môže pred registráciou humánneho lieku, pozastavením registrácie humánneho lieku, zrušením registrácie humánneho lieku alebo zmenou registrácie humánneho lieku postúpiť vec výboru na ďalšie konanie; o postúpení veci sa vzájomne informujú. ŠÚKL, žiadateľ alebo držiteľ registrácie humánneho lieku poskytnú výboru všetky dostupné informácie týkajúce sa danej veci.
(4) Ak je predmetom posúdenia vec, ktorá je výsledkom hodnotenia údajov týkajúcich sa dohľadu nad bezpečnosťou registrovaného humánneho lieku, môže ŠÚKL, žiadateľ alebo držiteľ registrácie humánneho lieku postúpiť vec výboru pre hodnotenie rizík na ďalšie konanie; o postúpení veci sa vzájomne informujú. ŠÚKL, žiadateľ alebo držiteľ registrácie humánneho lieku poskytnú výboru pre hodnotenie rizík všetky dostupné informácie týkajúce sa danej veci.
(5) Ak je predmetom posúdenia vec, ktorá je výsledkom hodnotenia údajov týkajúcich sa dohľadu nad bezpečnosťou registrovaného humánneho lieku a je splnená niektorá z požiadaviek podľa §68e ods.(1), ŠÚKL, žiadateľ alebo držiteľ registrácie humánneho lieku uplatnia naliehavý postup Európskej únie podľa §68e. [Znenie dole pod obr.]
(6) Po vydaní rozhodnutia Komisiou ŠÚKL do 30 dní od úradného oznámenia tohto rozhodnutia vydá rozhodnutie o registrácii humánneho lieku, rozhodnutie o pozastavení registrácie humánneho lieku, rozhodnutie o zrušení registrácie humánneho lieku alebo rozhodnutie o zmene v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím Komisie; v odôvodnení uvedie, že sa vydáva na základe rozhodnutia Komisie. ŠÚKL o vydanom rozhodnutí informuje Komisiu a agentúru. Agentúre predloží kópiu rozhodnutia o registrácii humánneho lieku a súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku.
(7) Ak nie je humánny liek v SR registrovaný počas posudzovania žiadosti o registráciu humánneho lieku v inom členskom štáte, môže ŠÚKL z opodstatnených dôvodov ochrany verejného zdravia vydať rozhodnutie o registrácii tohto humánneho lieku v SR. Ak ŚÚKL využije túto možnosť, prijme nevyhnutne potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa splnili požiadavky tohto zákona. Pred vydaním tohto rozhodnutia ŠÚKL informuje držiteľa rozhodnutia o registrácii v členskom štáte, v ktorom je humánny liek registrovaný, o úmysle vydať rozhodnutie o registrácii tohto humánneho lieku podľa tohto ustanovenia a požiada príslušný orgán tohto členského štátu o zaslanie kópie hodnotiacej správy a platného rozhodnutia o registrácii.
(8) ŠÚKL oznámi Komisii vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku podľa ods.(7).

Zdroj FOTO: video z tlačovky 19.feb.2021

§48
(1) Žiadosť o registráciu humánneho lieku musí obsahovať

 • a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, ak je žiadateľom fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo, právnu formu, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • b) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska osoby zodpovednej za registráciu lieku a osoby zodpovednej za dohľad nad liekmi,
 • c) adresu miesta výroby lieku,
 • d) názov humánneho lieku, ktorý sa nedá zameniť s bežným názvom, alebo vedecký názov doplnený o ochrannú známku alebo o obchodné meno držiteľa povolenia na uvedenie lieku na trh,
 • e) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie humánneho produktu s uvedením v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok okrem sumárnych chemických vzorcov vrátane látok druhotne prenikajúcich do humánneho lieku v priebehu výroby jednotlivých zložiek humánneho lieku,
 • f) údaj o obsahu omamnej látky alebo psychotropnej látky,
 • g) stručný opis spôsobu výroby,
 • h) čas použiteľnosti humánneho lieku,
 • i) terapeutické indikácie, kontraindikácie a nežiaduce účinky, liekovú formu, cestu podania humánneho lieku, dávkovanie a predpokladaný čas stálosti, upozornenie na bezpečné zaobchádzanie a vysvetlenie bezpečnostných opatrení na skladovanie humánneho lieku a podávanie humánneho lieku pacientovi a návrh zatriedenia humánneho lieku podľa spôsobu výdaja,
 • j) použité kontrolné metódy farmaceutického skúšania,
 • k) dokumentáciu o výsledkoch
 • 1. farmaceutického skúšania,
 • 2. toxikologicko-farmakologického skúšania a
 • 3. klinického skúšania,
 • l) návrh súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku v štátnom jazyku určený pre odbornú verejnosť a súhrny charakteristických vlastností humánneho lieku schválené v iných členských štátoch, v ktorých bol humánny liek registrovaný,
 • m) dva návrhy vnútorného obalu a dva návrhy vonkajšieho obalu, v ktorom sa bude humánny liek uvádzať na trh,
 • n) návrh písomnej informácie pre používateľa v štátnom jazyku, písomné informácie pre používateľa lieku schválené v iných členských štátoch, v ktorých bol humánny liek už registrovaný,
 • o) doklad o povolení na výrobu humánneho lieku vydaný v štáte, v ktorom sa nachádza miesto výroby humánneho lieku,
 • p) úradne osvedčené kópie dokladov o registrácii humánneho lieku v iných členských štátoch alebo tretích štátoch, súhrn údajov o bezpečnosti humánneho lieku vrátane údajov z periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti humánneho lieku, ak existujú, a z oznámení o podozrení na nežiaduce účinky, zoznam členských štátov, v ktorých bola žiadosť o registráciu humánneho lieku podaná a konanie nebolo ukončené, a kópiu rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o registráciu humánneho lieku v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, ak bolo vydané, a dôvody zamietnutia,
 • r) vzorky humánneho lieku a v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok v množstve potrebnom na tri kompletné analýzy; ak je liek registrovaný podľa § 57 a Slovenská republika nie je referenčným členským štátom, vzorky nie sú potrebné,
 • s) vyhlásenie žiadateľa, že predložená dokumentácia bola vypracovaná podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe, správnej laboratórnej praxe a správnej klinickej praxe,
 • t) údaje výrobcu o vplyve humánneho lieku na životné prostredie a o spôsobe zneškodňovania odpadov s obsahom humánneho produktu alebo humánneho lieku,
 • u) dokumentáciu o osobitných opatreniach, ktoré boli vykonané na minimalizovanie rizika prenosu zvieracích spongiformných encefalopatií,
 • v) súhrnný opis systému dohľadu nad bezpečnosťou humánnych liekov žiadateľa, ktorý obsahuje
 • 1. doklad, ktorým žiadateľ preukazuje, že využíva služby osoby zodpovednej za dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov,
 • 2. meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby zodpovednej za dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov, zoznam členských štátov, v ktorých má osoba zodpovedná za dohľad nad bezpečnosťou humánnych liekov pobyt a v ktorých tento dohľad vykonáva,
 • 3. žiadateľom podpísané vyhlásenie o tom, že disponuje prostriedkami potrebnými na plnenie úloh a povinností súvisiacich s dohľadom nad bezpečnosťou humánnych liekov,
 • 4. uvedenie miesta, kde sa nachádza hlavná zložka systému dohľadu nad bezpečnosťou humánnych liekov pre daný humánny liek; žiadateľ môže v žiadosti uviesť len jedno miesto, ktoré musí byť na území členského štátu,
 • x) plán riadenia rizík pre daný humánny liek spolu s jeho zhrnutím,
 • y) vyhlásenie o tom, že klinické skúšky vykonané v tretích štátoch vyhovujú etickým požiadavkám podľa tohto zákona,
 • z) doklad o zaradení humánneho lieku medzi lieky na ojedinelé ochorenia podľa osobitného predpisu49) doplnený o stanovisko agentúry,
 • aa) písomné vyhlásenie žiadateľa, že výsledok auditu podľa § 15 ods. 1 písm. ab) potvrdil, že výrobca účinnej látky pri jej výrobe dodržiava požiadavky správnej výrobnej praxe s uvedením dátumu vykonania auditu.

(3) Žiadosť o registráciu humánneho lieku, ktorý obsahuje geneticky modifikované organizmy, musí okrem údajov uvedených v odseku 1 obsahovať aj osvedčenú kópiu písomného súhlasu ministerstva životného prostredia na uvádzanie výrobkov obsahujúcich geneticky modifikované organizmy na trh podľa osobitného predpisu.50)
(4) Žiadosť o registráciu humánneho lieku v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch na ten istý humánny liek žiadateľ podáva podľa § 57.
(5) Žiadateľ je povinný na požiadanie štátneho ústavu k žiadosti o registráciu humánneho lieku doložiť vzorky humánneho lieku a v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok v množstve potrebnom na tri kompletné analýzy.

§68e Naliehavý postup Európskej únie
(1) Ak na základe vyhodnotenia údajov vyplývajúcich z činností dohľadu nad bezpečnosťou humánnych liekov alebo na základe podnetu držiteľa registrácie humánneho lieku vyplývajúceho z bezpečnosti humánneho lieku je potrebné pozastaviť alebo zrušiť registráciu humánneho lieku, zakázať dodávanie humánneho lieku, zamietnuť žiadosť o predĺženie platnosti registrácie humánneho lieku, štátny ústav navrhne začatie naliehavého postupu Európskej únie; informuje o tom príslušné orgány ostatných členských štátov, agentúru, Komisiu a držiteľa registrácie humánneho lieku.
(2) Ak na základe vyhodnotenia údajov vyplývajúcich z činností dohľadu nad bezpečnosťou humánnych liekov je potrebné rozhodnúť o novej kontraindikácii, o znížení odporúčanej dávky alebo o obmedzení indikácií humánneho lieku, štátny ústav informuje o tom príslušné orgány ostatných členských štátov, agentúru, Komisiu a držiteľa registrácie humánneho lieku; v informácii uvedie opatrenia, ktoré zvažuje prijať, a dôvody ich prijatia. Štátny ústav je oprávnený navrhnúť aj začatie naliehavého postupu Európskej únie. Ak štátny ústav nenavrhne začatie naliehavého postupu Európskej únie a ide o liek registrovaný decentralizovaným postupom registrácie humánneho lieku a postupom vzájomného uznania registrácie humánneho lieku medzi členskými štátmi podľa §57 a 58, vec postúpi koordinačnej skupine pre humánne lieky.
(3) Ak štátny ústav navrhne začať naliehavý postup Európskej únie, môže z dôvodu ochrany záujmov verejného zdravia pozastaviť registráciu humánneho lieku a zakázať terapeutické používanie príslušného humánneho lieku až do prijatia konečného rozhodnutia Komisie. Štátny ústav o tomto rozhodnutí a o dôvodoch jeho prijatia informuje Komisiu, agentúru a príslušné orgány ostatných členských štátov najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
(4) Naliehavý postup Európskej únie možno uplatniť na jednotlivé humánne lieky, skupinu humánnych liekov alebo na terapeutickú triedu humánnych liekov.
(5) Štátny ústav s návrhom na začatie naliehavého postupu Európskej únie predloží agentúre súvisiace vedecké informácie a vykonané hodnotenia.
(6) Štátny ústav zverejní návrh na začatie naliehavého postupu Európskej únie na vnútroštátnom webovom portáli o humánnych liekoch v rozsahu

 • a) predmet návrhu na začatie naliehavého postupu Európskej únie predložený agentúre,
 • b) názov a zloženie humánneho lieku,
 • c) názov liečiva, ak je to potrebné,
 • d) informácia o práve držiteľa registrácie humánneho lieku, zdravotníckych pracovníkov a verejnosti poskytnúť agentúre informácie súvisiace s naliehavým postupom Európskej únie a o spôsobe ich poskytnutia.

(7) Držiteľ registrácie humánneho lieku môže písomne predložiť agentúre pripomienky k návrhu na začatie naliehavého postupu Európskej únie.
(8) Ak držiteľ registrácie humánneho lieku alebo iná osoba predkladá informácie a údaje k predmetu naliehavého postupu Európskej únie, ktoré majú dôverný charakter, môže požiadať o ich predloženie výboru pre hodnotenie rizík na neverejnom prerokovaní.
(9) Na základe opatrení prijatých v rámci naliehavého postupu Európskej únie je držiteľ registrácie humánneho lieku povinný požiadať štátny ústav o zmenu registrácie humánneho lieku v lehote a v rozsahu schválenom v dohode koordinačnej skupiny pre humánne lieky alebo v odporúčaní výboru pre hodnotenie rizík; k žiadosti pripojí aktualizovaný súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku a aktualizovanú písomnú informáciu pre používateľa humánneho lieku.
(10) Štátny ústav na základe dohody koordinačnej skupiny pre humánne lieky alebo rozhodnutia Komisie v rámci naliehavého postupu Európskej únie v určenej lehote zmení registráciu humánneho lieku, pozastaví registráciu humánneho lieku, zruší registráciu humánneho lieku alebo zamietne predĺženie platnosti registrácie.

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

Artom Kyparenko

List z Charkova: Odkaz na hrobe. "Milovaný, máš syna!"

13.04.2024 11:00

Odviezla som mamu k jej synovi. Na narodeniny. Na cintorín. Na Alej slávy.

Matúš Ľupták, záhradník

Skúsený „kaderník“ stromov radí, ako sa starať o najkrajšie čerešňe

13.04.2024 10:30

Májovky sa spomedzi čerešní objavujú najskôr, no chuťovo nie sú, podľa záhradníka Matúša Ľuptáka, žiadna bomba. Zároveň radí, čo je pri údržbe ovocných stromov dôležité a čomu sa treba vyhnúť.

Dopravná nehoda

Vážna dopravná nehoda si v Košiciach vyžiadala osem zranených, viacerých ťažko

13.04.2024 10:09

Oboch vodičov policajti podrobili dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu nepotvrdila.

Radoslav Pakši, Krupina

Krupinský unikát: Sad plný vôní a rozkvitnutých stromov zažíva svoj jarný vrchol

13.04.2024 10:00

Nádherný čerešňový sad v krupinskej lokalite Papuľka má viac ako tisícku stromov. V týchto dňoch si tam miestni naplno vychutnávali „rozkvitnuté“ malebné scenérie.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2829177x
Priemerná čítanosť článkov: 13159x

Autor blogu