Založ si blog

SME sa bahnili v extrémizme Havrana

Ako huby po daždi nám opäť v denníku SME raší PR.OP.AG.AN.DA. (PRavideľne sa OPakujúca AGenda ANtikresťanských DAdaistov) a ako inak, opäť pod neviditeľnou taktovkou zbormajstra Michala Havrana.

Dnes SME boli obohatení slovami Mira Kocúra:
„Odkedy navštívila socha Jezuliatka v naručí Mariána Kuffu v sprievode kotlebovcov náš parlament, táto debata naberá na obrátkach. Spomínam si v tejto súvislosti na metaforu CIRKUSU, kam poslal obrazne kazateľa Mariána Kuffu publicista M.Havran. Pokiaľ viem, prípad ešte stále riešia orgány činné v trestnom konaní… Ist.Dohovor o násilí páchanom na ženách bol tzv.vyriešený tiež k spokojnosti zastavovateľov tzv. zla z Istanbulu. V horšom prípade tak dnes môžete skončiť pred vyšetrovateľom, lebo niektorým veriacim sa vážna debata nezdá potrebná a zmysel pre humorné zveličenie pri komentovaní ich konania nemajú…“

Cez víkend SME si mohli prečítať od Pavla Hardoša:
„Netvárme sa, že to nie je smiešne. Nenechajme si zobrať výsmech… bol vždy dôležitou súčasťou verejnej diskusie… Ako nám ukazujú dnešné prejavy niektorých kresťanov, pokiaľ ide o tých vyslovene smiešnych a nebezpečných veriacich, oni nemajú hanbu. Svojimi radikálnymi predstavami o živote sa otvorene chvália…“

V pondelok plátok SME obohatil Samo Marec:
„Ľudské práva sú, stačí byť biely Slovák – muž, ideálne veriaci. A, ako sa ukázalo na kolegovi Havranovi, tiež nesmiete napísať, že Marián Kuffa PATRÍ DO CIRKUSU. To je zvláštne, lebo ide ešte o veľmi nežný eufemizmus pre liečebné ústavy…. Nezmyselné trestné oznámenie…“

No trestné oznámenie nebolo o slove CIRKUS… Celý ten 2 roky starý Havranov článok je plný invektív hrubého zrna voči katolíkom z úst človeka, ktorý si o sebe myslí, že patrí k liberálom a teda k tým tolerantným. M.Havran urobil vo svojom texte cielený útok, hrubé znevažovanie nie raz, ale mnohokrát. Ak S.Marec obhajuje M.Havrana a bagatelizuje jeho článok, zároveň tvrdí, že trestné oznámenie je nezmyslom za jeho výroky (ktoré sa medzičasom Marec sám bojí po Havranovi verejne zopakovať a schováva sa za slovo CIRKUS). Pre SME píšuci p.Marec s p.Kocúrom buď zabudli čítať, alebo jednoducho stratili súdnosť. Načo sa bahnia, rýpu, rochnia v kauze svojho kolegu Havrana? Keď už nemali toľko chochmesu kolegu resp. tútora konštruktívne skritizovať, mohli ešte využiť svoje právo ku kauze vôbec nevypovedať a nechať to celé potichu vyhniť. Aby sme nemuseli loviť hlboko v pamäti, pripájam zopár pasáží z textu, za ktorý je ich zbormajster Havran trestne stíhaný:

V Júni 2018 M.Havran napísal článok v SME: Pošlite Kuffu do CIRKUSU:
„TOTO NIE JE KRESŤANSTVO. Celkom nie. Marián Kuffa skončil už predtým, svojimi apokalyptickými blábolmi o Turkoch na poníkoch v Istanbulskom dohovore a ešte predtým, hlúposťami o genderovej diktatúre…“

 • Pozn. na okraj: O rok neskôr (r.2019) poslanci NRSR vo svojom uznesení opakovane odmietli, aby sa SR pridala k Istanbulskému dohovoru. Nie kvôli jadru – samotného text o násilí páchanom na ženách, lež kvôli problémom definície v Ist.Dohovore použitej. Vysvetľuje právnička Z.Brixová:
 • „Ustanovenia Ist.Dohovoru predpokladajú u jednej a tej istej osoby súbežnú existenciu dvoch navzájom nezávislých (id)entít:
  1. POHLAVIE(muž/žena) – biologicky vzaté
  2. ROD(„gender“) – „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“. Takto postavená definícia v Ist.Dohovore chápe ROD osoby ako sociálno-spoločenský konštrukt, ktorý v zásade vôbec nesúvisí s biologickou realitou (muž/žena). Táto definícia je postavená na viere, že človek sa rodí ako osoba bez RODU, ktorý sa vytvára postupne vplyvom spoločnosti, výchovy a procesom sebaurčenia.
 • Táto dichotómia sa tiahne celým textom Dohovoru a v súvislosti s ňou sa vynárajú viaceré podstatné otázky, ktoré sa týkajú samotného výkladu, a to dokonca takých zásadných pojmov v dohovore, ako je výraz ŽENA. Ako definovať pojem ŽENA a následne ho vykladať v súlade s Ist.Dohovorom, keď jedna definícia hovorí, že ženskosť/mužskosť osoby a jej biologická determinácia osoby je absolútne bezpredmetná vo vzťahu k určeniu rodu? Alebo sa má prihliadať na biologické determinanty? Samozrejme, v súvislosti s výkladom Ist.Dohovoru sa vynárajú mnohé ďalšie otázniky, ktoré sú hlboko prepojené s odpoveďou na prvé 2 otázky, a to ako rozumieť, chápať a vykladať pojmy, ako napr. RODOVÁ ROVNOSŤ (rovnosť medzi mužmi/ženami alebo rovnosť medzi RODMI?), ďalej RODOVO CITLIVÁ POLITIKA alebo RODOVÁ PERSPEKTÍVA. Ak tieto pojmy treba vykladať podľa článku 3, teda že biológia je bezpredmetná vo vzťahu k RODU, nadobúdajú úplne nový a nebezpečný význam.“

M.Havran pokračoval: „…a potom, keď prišiel v sukni s bábikou z Dráčika preoblečenou za nejaký pohanský totem a v parlamente to držal fašistom ako miništrant. Tak to zase nie. Je nejaké odtiaľ potiaľ… Toto nie je kresťanstvo. Toto nie je kresťanstvo…“

 • Pozn. na okraj: Kňaz Maroš Kuffa sa o „gender“-probléme v definíciách Ist.Dohovoru skrytých rozprával so všetkými poslancami NRSR, ktorí boli ochotní diskutovať. Niektorí poslanci boli náchylní vypočuť si spomenutú kritiku formulácie medzinárodného dohovoru skôr, iní neskôr. Kotlebova ĽSNS nemala v období 2016-2020 väčšinu v NRSR a uznesenia o odmietnutí SR pristúpiť k I.D. bolo opakovane schválené väčšinou poslancov. Poslanci ĽSNS tvorili ani nie desatinu všetkých poslancov NRSR a hoci si aktivitu Maroša Kuffu privlastňovali, spájať ju s poslancami jednej jedinej, najmenšej parlamentnej strany je účelovo zavádzajúce.

M.Havran pokračoval: „…Toto nie je kresťanstvo. Toto nie je kresťanstvo. Toto sú psychotické interpretácie textov človeka, ktorý text nečítal a nepoznal, napriek tomu sa stal ikonou autentického katolicizmu. V skutočnosti pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo…“

 • Pozn. na okraj: Každému, kto si vypočul aspoň jednu kázeň Maroša Kuffu celú, určite neušlo jeho vôbec najznámejšie posolstvo: „Miluj hriešnikov, nenáviď hriech.“

M.Havran pokračoval: „… nenávidí ľudské spoločenstvo, štylizuje sa do polohy Jána Krstiteľa a každý deň vyvoláva v mnohých veriacich ľuďoch pocit, že to, čo hovorí, nie je viera našich spoločenstiev a našich farností, ale šialená póza potulného kazateľa z konca renesancie pripravujúca ľudí na skorý Kristov návrat.“

 • Citácia na okraj: Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja muži v bielom odeve a povedali: „Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
  (Biblia, Nový zákon, Sk[1;9-11])

M.Havran pokračoval: „…Kuffa používa jazyk náboženského teroru, vyjadruje sa ako al-Bagdádí, má zjavné modloslužobné praktiky, ako to ukázala príhoda s bábikou v parlamente, pretože takéto zobrazenie duchovných entít sa podobá na vieru zaostalých pohanských kmeňov z čias sťahovania národov, a nie na kresťanstvo, ktoré formovalo túto civilizáciu.“

 • Obrázok na okraj:

Havran píše: „má zjavné modloslužobné praktiky… sa podobá na vieru zaostalých pohanských kmeňov z čias sťahovania národov, a nie na kresťanstvo, ktoré formovalo túto civilizáciu.“

M.Havran pokračoval: „…A ako to už býva zvykom, nikto ho nezastaví, pričom jeho reči sú rovnako toxické a hlúpe ako u sektárov, kompromitujú veriacich a tento Blaha slovenského katolicizmu udržiava svojich poslucháčov v zovretí teroru a úzkosti, pripravuje ich na blízky koniec…“

 • Citácia na okraj: Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu (apoštolovi Jánovi) dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom čo sa má onedlho stať… Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko… Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli… Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
  (Biblia, Nový zákon, Zjv[1;1-8])

M.Havran pokračoval: „… pripravuje ich na blízky koniec. Tak hádam má nejakých nadriadených, niekoho, kto mu môže dohovoriť alebo mu rovno povedať, nech s tým prestane, pretože to, čo robí Kuffa, sa čoraz viac ponáša na schizmatickú herézu, ktorá sa rozišla s teologickým myslením a reflexiou sveta a ponáša sa na milenaristické šialenstvo náboženských dobrodruhov. Nie je možné, aby sa súčasný európsky katolicizmus, ktorého je ten slovenský súčasťou, prejavoval verejne takýmto zahanbujúcim spôsobom…“

M.Havran pokračoval: „… je problémom aj pre tých, ktorí roky zápasia s takým obrazom slovenského katolicizmu, aký mu zanechal tlstý antisemita Tiso a ktorý dnes buduje aj Kuffa. Jeho spojenie s fašistami je obklopené hnedým smradom a Ježiško by mu za to naložil. To, že ho už vtedy jeho zamestnávateľ nepoučil, žiaľ, udržiava časť verejnosti v predstave, že katolicizmus je už u nás taký, že nikdy nevytvoril priestor pre nespochybniteľnú a kultivovanú príčetnosť, že prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci…“

 • Článok na okraj (SITA): BRATISLAVA. Nezištná pomoc a obetavosť, akú v ťažkých časoch komunistického totalitného štátu mnohokrát preukázal kardinál Ján Chryzostom Korec, môže byť podľa predsedu Ústavu pamäti národa (ÚPN) vzorom pre mladé generácie do budúcnosti. Povedal pri príležitosti 25.výročia Sviečkovej manifestácie, kardinálovi vyjadril obdiv a poďakoval za morálny a statočný postoj, ktorý prejavil počas obdobia komunistickej totality. Korec bol jedným zo spoluorganizátorov zhromaždenia. Sviečková manifestácia mala podľa predsedu ÚPN význam nielen pre veriacich, ale aj pre celú spoločnosť:„Veriaci i neveriaci ľudia ukázali celému svetu zmysel odporu. Bojovali za náboženské a občianske práva v spoločnosti. Napriek vplyvu totalitného štátu sa s odvahou, so sviečkou v ruke a modlitbou na perách postavili proti režimu a ukázali gesto viery, odvahy a statočnosti…“ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. mar.1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v býv.Československu.

M.Havran pokračoval: „…. že prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakieľ, že je to iba nočné predstavenie pre slabomyseľných. Ale veď potom robte divadlo, neviem, nejaké mystéria alebo pašie, ale nehovorte, preboha, že dokážete formulovať…“

 • Citácia na okraj: Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!
  (Biblia, Starý zákon, Ex[20;7])
 • Pozn. na okraj: Pán samozvaný tzv.teológ by si aspoň desatoro mohol doštudovať skôr, ako sa rozhodol verejne vedeniu katolíckej cirkvi prehovárať do duše…

M.Havran svoj článok zaklincoval: „… ale nehovorte, preboha, že dokážete formulovať vecné a odborné postoje k témam, ktorými žije európska, technologická spoločnosť 21. storočia. Ak chcete, aby z kresťanstva ostal iba vianočný folklór, jasne, nech sa páči, no nevstupujte do legislatívy, ani do verejnej rozpravy, pretože ľudia ako Kuffa by za normálnych okolností mali dostať pomoc, a nie priestor na šírenie predtereziánskeho ducha poverčivosti a modlárstva, ktoré nemá nič spoločné s vyznávačským a svedeckým vnímaním viery. Kuffa je vaša hanba, dajte ho do cirkusu alebo ku Gorduličovi do stand-upu, aspoň vám zarobí nejaké lóve, lebo zatiaľ vám zarába iba na veľký malér…“

13.júl.2018… 2 týždne po publikovaní článku M.Havrana napísal kňaz Maroš Kuffa toto stanovisko: „Po návrate z duchovných cvičení v zahraničí som sa dozvedel o tom, že bolo voči pánovi Havranovi podané trestné oznámenie pre článok v Denníku SME: Pošlite Kuffu do CIRKUSU. Chcem týmto verejne poprosiť oznamovateľov, aby trestné oznámenie vzali späť. Nežiadam, aby bol Michal Havran za nenávistné výroky voči mne súdený. Odpúšťam mu a posielam mu svoje kňazské požehnanie,“ hovorí vo vyhlásení M.Kuffa.

Nejde tu však o obhajobu kňaza Maroša Kuffu, ale o to, čo tzv.novinári a tzv.publicisti bez kúska objektivity a rešpektu k §421-§424 trest.zákona predkladajú čitateľom. V závere článku S.Marec píše, že na konci toho všetkého budeme žiť v horšej spoločnosti, horšej krajine a budú z nás horší ľudia. No neviem, mne to príde, že to p.Havran za asistencie takých ako p.Marec našliapli tým horším smerom už oveľa skôr.
. . .

PRÍLOHA:

 • § 421 Trest.zákona
  (1) Kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na 1-5 rokov.
  (2) Odňatím slobody na 4-8 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku (1)
  a) verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom,
 • § 422b
  (1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistický materiál, potrestá sa odňatím slobody na 1-5 rokov…
 • § 423
  (1) Kto verejne hanobí
  a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
  b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, náboženské vyznanie
  … potrestá sa odňatím slobody na 1-3 roky…
 • § 424
  (1) Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku (1).

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

ÚŠP, Úrad špeciálnej prokuratúry

Spôsob kritiky bývalých prokurátorov ÚŠP je nevhodný, tvrdia krajskí prokurátori

23.04.2024 17:01

Upozornili, že kritika formou subjektívnych názorov so zjavnými prvkami antipatie je absolútne nevhodná.

Ján Herák

Bývalého poslanca Heráka obžalovali zo znásilnenia a sexuálneho zneužívania

23.04.2024 16:58

Ján Herák viackrát vo svojich vyjadreniach zdôraznil, že je nevinný.

zosuv svahu, klokočina, nitra

Na nitrianskom sídlisku Klokočina došlo k zosuvu svahu

23.04.2024 16:30

Podľa predbežných informácií bol zosuv spôsobený haváriou na vodovodnej prípojke alebo vodovodnom potrubí.

pellegrini

Pellegrini absolvoval fotenie na oficiálny portrét. Novinkou bude pozadie s vlajkou

23.04.2024 15:58

Zvolený prezident Peter Pellegrini chcel, aby z fotografie vyžarovala aj národná hrdosť. Vyzdvihol preto novinku.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2832544x
Priemerná čítanosť článkov: 13175x

Autor blogu