Založ si blog

Jankovskú chráni peklo Čižnára. Rozpútané jeho odchodom

26.apr.2018 Markiza.sk: Bývalý riaditeľ TV Markíza P.Rusko a v 2.rade aj samotná TV sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 mil.eur M.Kočnerovi. Rozhodla o tom sudkyňa Okr.súdu BA5 Zuzana Maruniaková

31.aug.2018 Pravda.sk: Odvolanie TV Markíza v kauze zmenky je na Kraj.súde BA. Dostal ho senát, ktorého členkou je sudkyňa Andrea Haitová, sestra štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti M.Jankovskej. TV Markíza má pochybnosti o nezaujatosti A.Haitovej, preto podala námietku zaujatosti proti tejto členke senátu…

27.feb.2020 Pravda.sk: Senát Špecializovaného trestného súdu uznal M.Kočnera a P.Ruska vinnými za falšovanie zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody…

Je teda pravdepodobné, že sudkyňa okr.súdu Z.Maruniaková sa vo vynesenom rozsudku pomýlila, ak zmenku v hodnote 8,3 mil.eur, sfalšovanú M.Kočnerom, vyhlásila za pravú. Na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu sa naviac ako dôkaz čítalo svedectvo Moniky Jankovskej, ktorá začiatkom r.2018 písala cez aplikáciu Threema M.Kočnerovi, že sudkyňa Z.Maruniaková napíše rozsudok v prípade zmenky TV Markíza podľa jej inštrukcií, samozrejme v prospech M.Kočnera.

Pre čitateľa tohoto článku nebude dôležité vidieť do hlavy sudkyne Z.Maruniakovej, či sa M.Jankovskou pri vynesení rozsudku nechala alebo nenechala ovplyvniť. Podstatné bude práve toto samotné svedectvo M.Jankovskej, ktoré senát Špecializovaného trestného súdu už raz pripustil ako dôkaz. Podľa tohoto zánamu myšlienok samotnej M.Jankovskej, tá v priebehu r.2018 uverila, že sudkyňa Z.Maruniaková sa chystá porušiť a nakoniec aj porušila zákon, konkrétne…

 • §2 Zákona č.385/2000 o sudcoch a prísediacich…
  (1) Sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nestrannom súde oddelene od iných štát.orgánov.
  (2) Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeob.záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytoč.prieťahov a len na zákl. skutočností zistených v súlade so zákonom.
  (3) Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou SR, ústavným zákonom, medzinár.zmluvou podľa čl.7 ods.(2) a (5) Ústavy SR a zákonom…

… Čiže podľa dôkazov predložených na Špecializovanom trestnom súde, vtedajšia štátna tajomníčka verila, že sudkyňa Z.Maruniaková najneskôr v apr.2018 stratila sudcovskú spôsobilosť, v zákonom definovanú ako:

 • §5 Zákona č.385/2000 o sudcoch a prísediacich…
  (6) Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie.

… V tom prípade ale štátna tajomníčka mala jednoznačne a neodkladne konať. Sudkyňu Z.Maruniakovú mala ešte v r.2018 disciplinárne stíhať Súdna rada na návrh Ministerstva spravodlivosti presne podľa:

 • §22a Zákon č.385/2000 o sudcoch a prísediacich…
  (1) Dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.
  (2) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa ods.(1) rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady, ministra alebo predsedu najvyššieho súdu…

Nič také sa však nekonalo, Súdna rada žiadny podobný podnet v r.2018 neriešila, lebo štátna tajomníčka M.Jankovská o svojich vážnych podozreniach zo straty sudcovskej spôsobilosti u Z.Maruniakovej mlčala ako hrob i ďalšieho 1 a pol roka vo funkcii. Pritom povinnosť nemlčať, oznámiť to ministrovi (príp. v čase neprítomnosti ministra v jeho zastúpení podať priamo podnet na Súdnu radu) jej vyplývala z citovaného §22a. Keďže M.Jankovská dlhodobo žila v tom vedomí, že sudkyňa Z.Maruniaková stratila sudcovskú spôsobilosť (ochotou nechať sa ovplyvniť v rozsudku), no M.Jankovská, ako štát.tajomníčka na Ministerstve spravodlivosti, nepodala príslušný podnet na Súdnu radu. Tým je dôvodne podozrivá z porušenia §326 Trest.Zákon teda o.i. aj v ods.(1) písm.c)

 • §326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
 • (1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
  a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
  b) prekročí svoju právomoc, alebo
  c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
  …potrestá sa odňatím slobody na 2-5 rokov.
 • (2) Odňatím slobody na 4-10 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods.(1)
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) na chránenej osobe, alebo
  c) z osobitného motívu.
 • (3) Odňatím slobody na 7-12 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods.(1)
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
 • (4) Odňatím slobody na 10-20 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods.(1)
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
  b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  c) za krízovej situácie.

Avšak…

29.máj.2020 vtedy ešte 1.námestnička Gen.Prokuratúry Viera Kováčiková v rozhodnutí o sťažnosti obvinených v kauze Búrka napísala:
„Z konštrukcie skutku je zrejmé, že obvinená nekonala v postavení verejného činiteľa… vzhľadom na konanie obvinenej bude potrebné sa vysporiadať s otázkou, či v jej prípade nešlo len o trestný čin nepriamej korupcie.“
Tým naznačila, že by dôvod trestného stíhania M.Jankovskej mal byť prekvalifikovaný, čím by mohla vyviaznuť s výrazne nižším trestom…
„Toto považujem za zlý vtip. Skutočne hrozí, že skončí s podmienečným trestom,“ reagoval vtedy predseda ústavnoprávneho výboru NRSR JUDr.Milan Vetrák PhD. pre TV Markíza. Podľa neho je kľúčové, že Jankovská zasahovala do nezávislosti súdu. Právni zástupcovia TV Markíza v zmenkovej kauze si v tejto súvislosti dokonca myslia, že trest by mal byť v skutočnosti ešte vyšší ako pôvodne klasifikovaných 12 rokov, pretože vznikla miliónová škoda.

12.aug.2020 doobeda si na Gen.Prokuratúre Viera Kováčiková zorganizovala veľkolepú tlačovku pri príležitosti svojho 1.dňa v novej funkcii:

 • „Po tom, čo sa gen.prokurátor vzdal funkcie, tak podľa §9 ods.(1) písm.b) Zákona o prokuratúre, v celom rozsahu práv a povinností ho zastupuje 1.námestník gen.prokurátora. Tzn. že ja vlastne dňom 11.augusta budem plniť všetky úlohy v celom rozsahu jeho právomocí, ktoré budú kladené na prokuratúru. Toto moje zastupovanie gen.prokurátora bude trvať až do zvolenia a vymenovanie nového gen.prokurátora pani prezidentkou. Ja v tejto súvislosti by som chcela vyjadriť také presvedčenie, že dúfam, že poslanci budú veľmi zodpovedne pristupovať k voľbe gen.prokurátora a že čím skôr bude nový gen.prokurátor zvolený, ktorému potom ja odovzdám tento úrad…“
 • „Aby som vás trochu poinformovala o mojom doterajšom kariérnom živote: Nastúpila som ako právna čakateľka na okresnú prokuratúru v Trenčíne v r.1978. P 2 rokoch som bola vymenovaná do funckie prokurátorky, pracovala som na okr.prokuratúre v Trenčíne. V r.1995 som sa stala šéfkou okr.prokuratúry v Trenčíne a v r.1997 po zmene územnosprávneho členenia a po vytvorení 8 krajských prokuratúr som bola vymenovaná do funkcie kraj.prokurátorky v Trenčíne, túto funkciu som vykonávala až do 10.máj.2019, kedy som bola vymenovaná za 1.námestníčku G.P. …“

12.aug.2020 poobede tlačovka na Úrade vlády:
Redaktor: „Ja by som sa chcel opýtať, pán premiér, dnes mala tlačovku 1.námestníčka gen.prokurátora. Kritizovala zákon o Gen.Prokuratúre, ktorý je aktuálne na ceste späť z Prezidentského paláca do NRSR. A hovorila aj o tom, že ak by bolo prelomené veto pani prezidentky, tak oni podajú sťažnosť na Ústavný Súd. S tým, že oni v tom zákone vidia ešte ďaleko väčšie pochybenia, ako tam videla pani prezidentka.“
Igor Matovič: „Neviem, či je dovolené odpovedať otázkami, ale ja by som vás aspoň poprosil o ozrejmenie. Máte na mysli tú pani 1.námestníčku gen.prokurátora a dnes zastupujúcu gen.prokurátorku, ktorá nedávno tvrdila, že Monika Jankovská to nespáchala ako verejný činiteľ? Ak je toto tá istá pani, ktorú ste mali na mysli, tak myslím si, že odo mňa odpoveď ani neočakávate.“
Redaktor: „Je to 1.námestníčka gen.prokurátora, ktorá ho teraz zastupuje, hovorila o tom, že je teraz dostatok prokurátorov v prokuratúre bez toho, aby sa musela otvárať voľba gen.prokurátora na kandidátov z vonku. Vy ste to už vlastne s vašimi poslancami v NRSR raz odhlasovali, že by to bolo možné. A ako by ste reagovali teraz…“
Igor Matovič: „Keď je to tá pani, ktorá obhajuje túto pani Jankovskú, tak jej názor aj v tejto veci má pre mňa tú istú váhu.“

12.aug.2020 večer
Ondrej Janíček: „2 bezškurpulózne zločinecké justičné monštrá si donedávna žili v Trenčíne. V bašte skorumpovaného prokurátorsko-súdneho systému.
1.) JUDr. Monika Jankovská. Predsedkyňa Okr.súdu v Trenčíne, neskôr štát.tajomníčka MS SR, dnes obvinená a čakajúca na svoj trest.
2.) JUDr. Viera Kováčiková. Od r.1995 šéfka kraj.prokuratúry v Trenčíne, dnes 1.námestnička GP SR, po odchode J.Čižnára najvyšší prokurátor v štáte, no zatiaľ na slobode…
JUDr. Viera Kováčiková, je bezpochyby taký istý zločinec ako M.Jankovská. Kryla všetky jej zločiny na kraj.prokuratúre v Trenčíne takmer 14 rokov… Vedela o celom organizovanom, skorumpovanom zločineckom justičnom gangu. V rozpore so zákonom vtedy nekonala, čím sa dopúšťala rôznych trest.činov. Dnes sa vyhlásenia JUDr. Viery Kováčikovej nielenže javia ako choré a zvrátené, ale v skutočnosti aj sú. Sú hanbou celej prokuratúry… Urobím všetko preto, aby skončila v base.“
. . .

Drahí priatelia,
Na dravé až nezdravé mocenské ambície 1.námestníčky Viery Kováčikovej som upozornila pred pár mesiacmi v článku:

Jankovskej parťáčka riadi Čižnára na Gen. prokuratúre

Keď sa 3.sep.2019 po dvoch týždňoch protestov a verejného tlaku rozhodla „lynčovaná“ M.Jankovská odstúpiť z postu štát.tajomníčky na ministerstve spravodlivosti, málokto by prikladal dôležitosť tomu, že na Gen.prokuratúre neodpovedal na všetečné otázky novinárov Jaromír Čižnár, ale jeho nová 1.námestníčka Viera Kováčiková.
Faktická pozn.: Áno, presne v ten deň, keď R.Fico  poďakoval M.Jankovskej „za kus dobrej roboty“ 🙂
8.okt.2019 mapoval spravodajský portál Postoj.sk kauzu, ktorej sa novinári „mainstreamu“ zo záhadných dôvodov nechceli moc venovať:
Okrem vybavovania rozhodnutí u sudcov v prospech M.Kočnera či klamstve o návšteve vily právnika Radomíra Bžána v Chorvátsku sa vo vzájomnej komunikácii Jankovskej s Kočnerom medzi viac ako 6000 správami nachádza aj zmienka o kauze podnikateľa Ondreja Janíčka……  [Pokrač.článku]

. . .
Drahí priatelia,
M.Jankovskú, ešte ako štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti, veľmi dlho kryl aj vtedajší premiér Pellegrini:

Pellegrini roky pod papučou mafie

17.jún.2020 pri predstavovaní tzv.“Pelleho jedenástky“ sa z priloženia vlastnej ruky k mafiánskemu dielu strany SMER-SD vyspovedal i samotný expremiér P.Pellegrini, i keď iba veľmi kostrbato: „Možno osobne poviem… Za posledné 2 roky, možno pri niektorých (pozrel do zeme) ale opäť to bola také kombinácia nedostatku informácií a tak ďalej… Možno pri niektorých tých personálnych problémoch som mohol byť tvrdší a požiadať o odchod dotyčnej alebo dotyčného skôr. A to aj keď som vedel, že on nastane, pretože človek zase tie insajderské informácie má. Možno pre verejnosť by bolo väčším symbolom, keby bola bývala odišla štátna tajomníčka za 3 dni a nie po 2 týždňoch, alebo niektorí iní kolegovia takisto o týždeň skôr, tak možno tu sme mohli vyslať ten signál jasnejší… Keby som tie informácie minimálne z tajnej služby mal na stole skôr, tak vám garantujem, že by tie procesy šli rýchlejšie. V tomto prípade som chcel byť ale spravodlivejší a povedal som, že nemôžem to spraviť na základe novinového článku.“
P.Pellegrini dnes zľahčuje svoj podiel viny tým, že mu nejaké to odvolanie z vládnej funkcie trvalo iba o nejaký ten týždeň dlhšie ako sa sluší a patrí na dobrú výchovu, ktorou sa na verejnosti on sám tak rád prezentuje. Odhliadnuc od toho, že Pellegrini nikdy nikoho z funkcie neodvolal a iba bezmocne čakal, či sa uráči Monike Jankovskej odísť, to bezmocné Pellegriniho čakanie netrvalo 2 týždne, ale 17 mesiacov…  [Pokrač.článku]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

Aktuality kopú za Fica

05.02.2024

Dnes sa Bárdy z Aktualít krásne prezradil. Už to ani neskrýva. Vytešuje sa, že Matovič má tak málo percent v prieskume, lebo by sa jeho strana nedostala do parlamentu a vďaka tomu by všetky tie prepadnuté hlasy mohli Ficovi nahnať ústavnú väčšinu. A hneď nato sa teší z toho, ako protesty opozície najviac poškodili Matovičovi, lebo na nich nie je. A kope doňho. Takže vy [...]

Ficovláda: Sľuby vs skutky

30.01.2024

Reči vs skutky tejto vlády: 1. Pred voľbami Fico: „Ani náboj na Ukrajinu.“ V apríli 2022 Fico: „Mne je ľúto, čo sa deje na Ukrajine, ale s týmto Slovensko nič nemá. Pomáhajme Ukrajincom, ako sa dá, ale nie zbraňami.“ Po voľbách: „My nebudeme blokovať komerčné dodávky zbraní.“ A zároveň Ficova vláda rozširuje zmluvu s Nemeckom, vojenské [...]

orbán

Bábka, prisluhovač, guľôčkové pero Orbána. Maďarská opozícia reaguje na nominanta Fideszu na prezidenta

22.02.2024 23:26

Strana Momentum sa nemieni zúčastniť na "parlamentnom cirkuse Fideszu, v ktorom zvolia nasledujúce guľôčkové pero Orbána Viktora.

protest farmárov

Menej kontrol, miernejšie „úhorovanie“. Brusel v reakcii na protesty zjednoduší farmárom život

22.02.2024 22:58

Európska komisia predstavila návrhy na zjednodušenie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov.

navaľnyj

Radnica v Moskve nepovolila pochod na pamiatku Nemcova a Navaľného, argumentuje covidom

22.02.2024 21:59

Na zhromaždenia chodili tisíce ľudí. Ruské úrady však čoraz častejšie a pod rôznymi zámienkami zakazujú ľuďom zhromažďovať sa.

Mark Rutte

Vyzerá to ako hotová vec. Stoltenberga na čele NATO zrejme nahradí holandský premiér

22.02.2024 21:07

Bruselský server Politico napísal, že Rutte si už zaistil podporu dvoch tretín členských štátov Aliancie.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 213
Celková čítanosť: 2810248x
Priemerná čítanosť článkov: 13194x

Autor blogu