Založ si blog

Minister Gröhling, čujte výkrik matiek deviatakov!

Pandémia koronavírusu spravila škrty cez rozpočet asi každému v tomto štáte… každému trochu inak, viac, či menej. No je tu skupina obyvateľstva, ktorej posledné 2 mesiace poznačia nielen najbližších pár rokov, ale zrejme aj ďalekú budúcnosť.

A to sú dnešní deviataci na ZŠ.

Rodičia deviatakov mali na viacerých ZŠ do pondelka 11.mája doručiť riaditeľom ZŠ prihlášky na SŠ. Zákl.škola ich potom následne do 15.mája mala doručiť na adresy SŠ. Ale tzv.“profilové predmety“, podľa ktorých známok si SŠ budú vyberať z uchádzačov boli jednotlivými SŠ zverejnené až 7.mája. Teda v čase, keď už veľká časť rodičov prihlášky svojich detí odovzdané mala, keďže piatok 8.mája bol štátny sviatok a nasledoval víkend…

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu (tento rok bez tradičných tzv.“prijímacích skúšok“) boli tieto:
– vyplnená prihláška na SŠ,
– vysvedčenia žiaka,
– diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka…

Ministerstvo školstva určilo všeobecne záväzne platné vzorce, podľa ktorých mali všetky SŠ v prijímacom konaní prideľovať body jednotlivým uchádzačom. Vzorec, na základe ktorého sa určia úspešní uchádzači, mal 3 hlavné časti:

1.ČASŤ – ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na ZŠ boli pridelené body podľa známok na koncoročnom vysvedčení z 8.ročníka a polročného vysvedčenia z 9.ročníka za nasledovné predmety:

 • za 2 povinné predmety, Matematika a SJ+Literatúra bolo do celkového súčtu bodov uchádzača zarátaných
  +45 bodov za každú jednotku (výborný)
  +20 bodov za každú dvojku (chválitebný) . . . -25b. oproti jednotke
  +5 bodov za každú trojku (dobrý)
 • 3 tzv.“profilové predmety“ si určila každá SŠ podľa svojho zamerania (napr. SŠ prírodovedného zamerania by si mohla zvoliť predmety Fyzika, Chémia, Biológia). Za tieto 3 predmety bolo do celk.súčtu bodov uchádzača započítaných
  +27 bodov za každú jednotku
  +12 bodov za každú dvojku . . . -15b. oproti jednotke
  +3 body za každú trojku
 • Maximálne 5 tzv.“doplnkových predmetov“ si určila každá SŠ podľa vlastného uváženia (napr. už spomínaná SŠ z predchádzajúceho príkl. by si mohla zvoliť Dejepis, Geografiu, AJ). Za tieto bolo do celk.súčtu bodov uchádzača započítaných
  +18 bodov za každú jednotku
  +8 bodov za každú dvojku
  +2 body za každú trojku

2.ČASŤ – PROSPECH
Tu citujem oficiálny dokument Ministerstva školstva:

 • Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta +5 bodov za každý školský rok.
  [Pozn. na okraj: Už i toto zbytočne zmätočne naformulované kritérium prezrádza, že jeho autor s písaním prijímacích kritérií na SŠ či VŠ veľa skúsenosti nemal…]

3.ČASŤ – ĎALŠIE KRITÉRIÁ (napr. diplomy zo súťaží)
Do celk.súčtu bodov boli uchádzačovi ešte navyše pridelené body od 0 do 100 za každé z týchto „ďalších kritérií“:

 • Predmetová olympiáda sa započítala, ak sa žiak umiestnil na 1.-5.mieste v okres./kraj.kole v 8. alebo 9.roč. v predmetových olympiádach, technickej olympiáde či Pytagoriáde.
 • Športová súťaž alebo športová výkonnosť
 • Umelecký výkon
 • Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
 • Jedno vlastné kritérium, ktoré si SŠ sama stanovila (podľa svojej profilácie) sa mohlo započítať do celkového hodnotenia.

4.PRI ROVNOSTI BODOV sa uplatňovali postupne tieto kritériá:

 • a.) prednostné prijatie uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZŤP),
 • b.) väčší počet bodov za 3.časť „ďalšie kritériá“,
 • c.) väčší počet z určeného profilového predmetu školy

A ako to vyzeralo v praxi? Prihlášky na gymnázium si podávajú deti z desiatok základných škôl s rôznymi nárokmi na vedomosti pri známkovaní. Počet adeptov bol často násobne vyšší, ako počet prijatých uchádzačov. Vzorce a systém, ktorý minister nastavil sa v praxi prejavili tak, že množstvo žiakov so samými jednotkami na vysvedčení bolo tak veľké, že na veľkom počte gymnázií nemali žiaci s jednou či dvomi dvojkami (takmer) žiadne šance „umiestniť sa nad čiarou“. A to aj napriek úspešnému reprezentovaniu školy v súťažiach. Prečo?

Dobrým príkladom poukazujúcim na nezmyselnosť vzorca z dielne ministerstva je typ žiaka, ktorý je vedomostne vo všetkých predmetoch „geniálny“, svoju cieľavedomosť dokazuje o.i. aj tým, že máva vždy samé jednotky. Má však problém s písaním diktátov a preto máva jedine zo SJ na vysvedčení dvojku. Tá ho v tohtoročných prijímačkách ukrátila o 50 bodov v porovnaní s jednotkárom (25b.+25b. za 8.+9.roč.). Plus tento „geniálny neborák“ príde o ďalších 3×5 bodov v 2.ČASTI bodovania, kedy naopak čistý jednotkár získava za každé takéto vysvedčenie +5 bodov, spolu teda 15 bodov.

V súčte ho táto 1 dvojka na dvoch vysvedčeniach stála až mínus 65 bodov (Čo by sa často nedalo vykryť ani diplomom za 3.miesto na predmetovej olympiáde.)

Čo sa teda stalo? Deviataci, ktorí dopredu vedeli, že sa pre svoje vedomosti nedostanú na „lepšie gymnáziá“, dávno sa rozhodli pre a podali si prihlášky na SŠ s nižšími nárokmi, či referenciami (o.i. napr. aj priemyslovky, či iné odborné SŠ). Tam boli vďaka nižšie položenej latke prijatí už v 1.kole. Aj vďaka tomu množstvo stredných škôl 2.kolo prijímačiek nevyhlási a keď tak s minimálnym počtom miest.

Ale zostala tu skupina detí, ktoré napriek skvelému prospechu nemali ako dokázať svoje vedomosti. Ministerstvo centrálne nastavilo také kritériá, pri ktorých nemohli súťažiť s čistými jednotkármi. Minister im nedal šancu v rovnom súboji ukázať, či sú známky na ich vysvedčeniach viac či menej opodstatnené. Je všeobecne známe, že ZŠ nemajú rovnaké nároky na vedomosti a niekde je oveľa ľahšie získať jednotku ako inde. A nie je to ani vlastne ani chyba samotných učiteľov na ZŠ, lebo neexistuje konzistentná centrálna koordinácia ich metodiky známkovania. A preto dnes nejeden „geniálny neborák“ zostal v 1.kole pod čiarou.

Títo deviataci, ktorí neboli prijatí na „lepšie školy“ teraz musia čakať na to, či vôbec nejaká stredná škola v okolí ešte spraví 2.kolo prijímačiek. Avšak gymnázií medzi nimi bude už ako šafranu…

 • Kompletná ponuka pre 2.kolo na gymnáziách v Nitrianskom samospr.kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. Ľ.J.Šuleka Komárno – 0 voľ.miest z 54
  Bil.Gym. Mládežnícka 22, Šahy – 6 voľ.miest zo 17
  Gym. J.A.Komenského Želiezovce – 8 voľ.miest z 24
  Gym. Andreja Vrábla Levice 0 voľ.miest zo 100
  Gym. sv.Vincenta d.Paul LEVICE3 voľ.miesta z 24
  Gym. J.Kráľa Zlaté Moravce – 1 voľ.miesto z 50
  Gym. Školská 26, VRÁBLE6 voľ.miest z 35
  Gym. Párovská 1, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Gym. Golianova 68, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Piar.G. Piaristická 6, Nitra0 voľ.miest zo 42
  Gym. sv.Cyrila+Metoda NITRA 11 voľ.miest z 86
  Gym. Bernolákova 37, Šurany – 0 voľ.miest z 54
  Gym. M.R.Štefánika Nové Zámky – 0 voľ.miest z 81
  Gym. Juraja Fándlyho ŠAĽA – 11 voľ.miest z 44
  Gym. 17.novembra Topoľčanyzatiaľ nezverejnili
 • Kompletná ponuka pre 2.kolo na gymnáziách v Trenčianskom samospr.kraji:
  Gym. Komenského Partizánske – 0 voľ.miest z 50
  Gym. V.B.Nedožerského Prievidza0 voľ.miest zo 150
  Piar.Gym. F.Hanáka Prievidzazatiaľ 4 voľ.miesta z 24
  Gym. J.Jesenského Bánovce/Bebr.8 voľ.miest z 56
  Piar.Gym. J.Braneckého Trenčín0 voľ.miest z 52
  Gym. Ľudovíta Štúra Trenčínzatiaľ 7 voľ.miest zo 150
  Súkr.Gym. FUTURUM Trenčín2 voľ.miesta zo 49
  Gym. Školská 2, Dubnica/Váh.0 voľ.miest z 58
  Gym. J.Bosca NOVÁ DUBNICA5 voľ.miest zo 17
  Gym. Ul.1.mája 905, Púchov0 voľ.miest z 56
  Gym. Školská ul., Pov.Bystrica0 voľ.miest z 80
  Súkr.Gym. M.R.Štefánika, Pov.Bystrica – 0 voľ.miest
  Gym. M.R.Štefánika, N.Mesto/Váh. – 2 voľ.miesta z 50
  Bil.Gym. Štúrova ul., N.Mesto/Váh.0 voľ.miest z 31
  Gym. sv.Jozefa, N.Mesto/Váh.zatiaľ 1 voľ.miesto z 22
  Gymnázium Myjava0 voľ.miest z 58
 • Kompletná ponuka pre 2.kolo na gymnáziách v Trnavskom samospr.kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. L.Novomeského Senica0 voľ.miest zo 62
  Gym. F.V.Sasinka Skalicazatiaľ 0. Potvrdia 9.6.?
  Bil.Gym. J.B.Magina Vrbové – 0 voľ.miest z 50
  Gym. P.deCoubertina Piešťany – 0 voľ.miest z 96
  Gym. Ivana Kupca Hlohoveczatiaľ nezverejnili
  Gym. V.Mihálika Sereď1 voľ.miesto z 24
  Súkr.bil.Gym Hodská 10, Galanta – 0 voľ.miest z 31
  Gym. JANKA MATÚŠKU GALANTA – 19 voľ.miest !!!
  [Tel. na riaditeľa G.J.M. Galanta 0911864562]
  G.A.Merici Hviezdoslavova, Trnava – 0 voľ.miest z 54
  G.J.H. Na hlinách, Trnavazatiaľ nezverejnili
  Gym. Jána Bottu 31, Trnavazatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. BESST Trnava – 3 voľ.miesta z 19
  Arcib.G. Hollého 9, TRNAVA10 voľ.miest prihl.do12.6.
  Gym. L.Dúbravu Dun.Streda – 6 voľ.miest z 30
  Gym. M.R.Štefánika ŠAMORÍN – 8 voľ.miest z 22
 • Info pre Bratiskavský a Žilinský Samospr.Kraj som spracovala v článku:
  Posledné voľné miesta pre deviatakov

Po ukončení 2.kola tzv.“prijímačiek“, ktoré sa majú uskutočniť podľa rovnakých vzorcov ako v 1.kole (napriek tomu, že epid-situácia už dávno stredným školám umožňuje zoranizovať fyzické testy pre uchádzačov-deviatakov), príde na rad niečo ako lotéria. Následným krokom je na základe pokynu VÚC rozmiestniť zostávajúcich neprijatých uchádzačov na neobsadené odborné školy, aj tie bez maturity, tzv.učňovky. Môže sa teda vysoko pravdepodobné stať, že napr. humanitne zameraný žiak skončí aj na SŠ technickej či dokonca škole bez maturity. A jeho život sa razom bude uberať úplne iným smerom, ako mal predstavu.

V mojom okolí je veľa nešťastných matiek takýchto žiakov. A tak sa v ich mene pýtam, či p.minister Gröhling nemohol trochu viac času venovať zamysleniu sa nad viacerými možnými variantmi prijímacieho procesu? Či sa naozaj nedalo inak, ako od stola na ministerstve zvoliť ten najjednoduchší a to v tak dôležitej veci, ako je budúcnosť detí. Veď nie každý dnešný deviatak musí mať to šťastie, že ho nakoniec životná cesta dovedie z remeselníckej priemyslovky až na kľúčové pozície v rezorte vzdelávania.
. . .

PRÍLOHA:

Príklad konkrétnych kritérií 1.kola prijímačiek tak, ako si ich podľa usmernenia Ministerstva školstva voľbou svojich vlastných profilových a doplnkových predmetov nastavilo Gymnázium na Párovskej ulici v Nitre, kde otvárajú v tomto roku 3 všeob.triedy:

Žiaci s čistými jednotkami na vysvedčeniach dostali na Gym. na Párovskej za všetkých 9 predmetov (2+3+4) spolu 537 bodov.
V porovnaní s nimi, typ žiaka tzv.“geniálneho neboráka“, ktorého sme si popísali v článku, by mohol mať na tejto škole napr. o 65 bodov menej kvôli dvojke zo SJ+Literatúra na inak jednotkových vysvedčeniach a teda iba 472 bodov za známky. Za 3.miesto v predmetovej olympiáde by sa mu ušlo +36 bodov, jeho celkové skóre by bolo teda 508 bodov. Aké šance by mal tento 508-bodový „geniálny neborák“ oproti čistým jednotkárom? Napovie letmý pohľad do aktuálnej výsledkovej listiny z 1.kola prijímacích pohovorov Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre:

Iný príklad výsledkov prijímacieho konania v 1.kole na jednom z bratislavských gymnázií, ktoré sa rozhodlo brať do úvahy iba 4 predmety (2 hlavné + 2 profilové). Čistí jednotkári tam teda skórovali so súčtom 303 bodov bodov za známky:

. . .

Fico bráni Kičuru: „Pracoval pod tlakom vlády SMERu“

04.07.2020

Expremiér R.Fico 3.júla 2020 o.i. vyhlásil: „Tzv. angažovaní, to sú takí, ktorí sú kvôli kariére schopní čohokoľvek, aj hrubo porušiť zákon. Len aby sa zapáčili niektorým vládnym politikom… A potom je tu 3.skupina, ktorá pracuje pod neuveriteľným politickým tlakom. A často v rozhovore vám povedia: Prečo odo mňa očakávate statočnosť, prečo ja mám [...]

Markíza manipuluje v kauze Kollár

02.07.2020

TV Markíza po zmene vlastníka koncom r.2019 zmenila i prístup k spracovaniu faktov. Najnovšia manipulácia v TV Novinách v stredu večer ovplyvnila reportáž o postoji strany SaS ku kauze diplomovej práce i o ďalšom možnom postupe v prípade, že jej (polo)autor Boris Kollár náhradníka za seba pre post predsedu NRSR hľadať nebude (tak ako všetci dávno predpokladali). Doslovný [...]

Mgr. Juraj Šeliga = 5 minút slávy

01.07.2020

15.mar.2018 podal demisiu R.Fico a prezident A.Kiska poveril P.Pellegriniho zostavením novej vlády. 16.mar.2018 sa na Námestí SNP v Bratislave uskutočnil najväčší protest v histórii SR. Proti vznikajúcej vláde. O hodinu neskôr šéfredaktor časopisu .týždeň privítal organizátorov Za Slušné Slovensko v relácii Pod lampou… Juraj Šeliga: „My neformulujeme [...]

poľsko Duda

Poľský prezident obvinil nemeckého vlastníka novín zo zasahovania do volieb

04.07.2020 22:24

Vyhlásil po tom, čo poľský bulvárny denník Fakt informoval o milosti udelenej mužovi odsúdenému za pedofíliu.

viliam mišenka

Viliama Mišenku poslal viedenský sudca do vyšetrovacej väzby

04.07.2020 20:26, aktualizované: 20:59

Mišenku v marci 2018 odsúdiil na 23 rokov odňatia slobody v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont.

streľba alabama USA police obchodné centrum

Pri streľbe v nákupnom centre zahynul osemročný chlapec

04.07.2020 20:03

Polícia zatiaľ nezverejnila motív streľby, ktorá si vyžiadala aj ďalších troch zranených.

migranti

Zadržaní migranti na východe Slovenska sú zo Sýrie a Palestíny

04.07.2020 18:57

Medzi 29 ľuďmi bolo aj šesť maloletých vo veku od 9 do 17 rokov.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidujem za hnutie OĽaNO s č.100.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 84
Celková čítanosť: 1089666x
Priemerná čítanosť článkov: 12972x

Autor blogu